Αρχή / Οδοντίατροι / Γραφειοκρατικά / Έναρξης ‘Ασκησης Επαγγέλματος
  • MDS

  • Σ.Ο.Θ.

Έναρξης ‘Ασκησης Επαγγέλματος

Αναγγελία Έναρξης ‘Ασκησης Επαγγέλματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αναγγελία έναρξης άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (έντυπο ΔΥ25 – χορηγείται από την οικεία Περιφέρεια).

2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες.

3. α. Για πτυχιούχους από Ελληνικά Πανεπιστήμια:

επίσημο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3. β. Για πτυχιούχους από μη-κράτη της Ε.Ε.:

επίσημη μετάφραση του πτυχίου στην ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και ισοτιμία πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ΦΕΚ 856/08-01-1986).

3. γ. Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε.:

αντίγραφο πτυχίου, Πιστοποιητικό Άσκησης Κρατικής Εξέτασης (όπως προβλέπεται από την οδηγία 77/686 της Ε.Ε.), βεβαίωση από την Αρχή του τόπου ότι το πτυχίο και το πιστοποιητικό είναι σύμφωνα με την οδηγία 77/687 της Ε.Ε. (Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επισήμως σφραγισμένα από την Αρχή του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών).

4. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.

5. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8€.

6. Παράβολο τελών χαρτοσήμου 30€.

7. α. Για τους ομογενείς που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ομογενούς.

7. β. Για τους υπηκόους της Ε.Ε., απαιτείται άδεια παραμονής και άδεια εργασίας.

7. γ. Για τους αλλοδαπούς εκτός κρατών Ε.Ε., απαιτείται άδεια παραμονής, άδεια εργασίας και Πιστοποιητικό Αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια. Η έκδοση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οδοντίατρο και ΑΜΕΣΩΣ ακολουθεί η εγγραφή στα Μητρώα του Συλλόγου.

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η εισφορά του Συλλόγου για το έτος 2023 παραμένει στα 125€. Η προθεσμία πληρωμής είναι …