Αρχή / Οδοντίατροι / Γραφειοκρατικά / ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και οδοντιατρείου

απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων όπως ορίζεται στο άρθρο

3 της παρούσης. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής

συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού και

ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής,

για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση

του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

2. Η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος

ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση

εγγραφής σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο

επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου

αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β.Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς

αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή

οδοντιατρείο.

γ.Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή

αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές

διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

δ.Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου

προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του

φορέα.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με

τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από

διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι

χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι

τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001

(ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι

φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε

χώρους αποκλειστικής χρήσης.

στ.Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό

εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του

παραρτήματος Β του Π/Δ 84/2001

ζ.Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της

κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του

επιστημονικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση μεταστέγασης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

η.Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό

εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Εάν ο οδοντίατρος έχει αγοράσει τα μηχανήματα πριν το 2000, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

θ.Απόδειξη Ιατρικού ή Οδοντιατρικού συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται

τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Το

ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του

Δ.Σ του οικείου Συλλόγου. Σε περίπτωση που ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος

δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως εντός μηνός από την υποβολή όλων των

δικαιολογητικών, υποχρεούται να αποδώσει το ποσό αυτό στην περιφέρεια, με τη

διαβίβαση του σχετικού φακέλου.

ι.Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική

Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες

διατάξεις. (Βλέπε «δικαιολογητικά που απαιτούνται για το πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού»).

ια.Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε

περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα

ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ.

(σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

ιβ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου

ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού

επαγγέλματος.

3.Όταν η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό ιατρικό

συνεταιρισμό, την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ια)

της ανωτέρω παραγράφου, υποβάλλονται και τα εξής:

α.Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης

ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του ιατρείου ή οδοντιατρείου ιατρών και

οδοντιάτρων στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του

οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

β.Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού.

Γ.Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι

σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του

αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

δ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των ιατρών ή

οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του

ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

ε.Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

Παρατηρήσεις:

Η αποχέτευση των λυμάτων της οδοντιατρικής έδρας να καταλήγει κατευθείαν στον ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ της πολυκατοικίας.

Στην Δ.Ε.Η. πρέπει να δηλωθεί το διαμέρισμα σαν οδοντιατρείο.

Το εξεταστήριο πρέπει να είναι 15 τ.μ.

Η αίθουσα αναμονής 8 τ.μ.

Το WC 1,5 τ.μ.

Σχετικά Admin

Κοίτα επίσης

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Αίτηση προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά 2. Έκθεση ακτινοπροστασίας …