Αρχή / Νέα / Ανακοινώσεις / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΣΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΣΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΣΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ”

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 548/27-07-2023

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΣΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους συναλλασσόμενους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) , η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ)  για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μείωση των επιπτώσεων του, μέσω της αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών που παρέχει ο Σύλλογος και των διαδικασιών που τηρεί, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τα μέλη, τους πολίτες και τους λοιπούς φορείς της δημόσιας διοίκησης

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός των προδιαγραφών και του πλαισίου αναβαθμισμένης λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) μέσω μιας Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης, την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία της, καθώς και την εκπαίδευση και εξοικείωση των εμπλεκομένων σε επιλεγμένες διαδικασίες και υπηρεσίες προς τα μέλη και τους πολίτες.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις:

  1. Α΄ Φάση: Προσδιορισμός των προδιαγραφών της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) ( e-services) και του πλαισίου λειτουργίας του Συλλόγου
  2. Β΄ Φάση: Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ)
  3. Γ΄ Φάση: Πιλοτική εφαρμογή – Εκπαίδευση

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 – Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.741,94€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 53.000,00)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10)μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Η παρούσα διακήρυξη δεν διαιρείται σε τμήματα.

 

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ ΕΠ0851 , ΚΩΔ. ενάριθ. Έργου 2022ΕΠ08510001).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Πράξης : «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3840/31-12-2021 και έχει λάβει κωδικό MIS 5131448. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα Διακήρυξη αφορά τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  α/α 193557

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 14/08/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περίληψη Τεύχους Διακήρυξης ΥΕ1 MIS 5131448_ΑΔΑ

Προκήρυξη_ΑΔΑΜ

Διακήρυξη_ΑΔΑΜ

Απόσπασμα Πρακτικών ΔΣ Έγκρισης Διακήρυξης

 

Σχετικά secretary

Κοίτα επίσης

Ζητείται βοηθός οδοντιάτρου στον Κορυδαλλό

Ζητείται βοηθός οδοντιάτρου για σπαστό ωράριο 9-1 και 5-9. Το οδοντιατρίεο βρίσκεται Σκουφά 6 Κορυδαλλός, …